Kalejdoskop

Sprawozdanie

Sprawozdanie

W dniach 5-6 listopada 2015 na zaproszenie organizatorów Bydgoskiego Festiwalu Nauki do Bydgoszczy przyjechali przedstawiciele czternastu festiwali nauki z całej Polski. Pierwsze ogólnopolskie wydarzenie pn. KALEJDOSKOP - Spotkanie Akademickich Festiwali Nauki było okazją do wzajemnego poznania się, porównania struktur, wymiany doświadczeń, jak i wypracowania najbardziej efektywnego, wspólnego modelu wspierającego ideę upowszechniania nauki.

Konferencja odbyła się w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i została otwarta przez Rektora Uczelni - prof. dr hab. Janusza Ostoja-Zagórskiego. Następnie gości przywitali przedstawiciele Rady Programowej Bydgoskiego Festiwalu Nauki – Panowie Rektorzy:
•    prof. dr hab. Jan Styczyński, Prorektor ds. Collegium Medicum UMK
•    prof. dr hab. Sławomir Kaczmarek, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UKW
•    prof. dr hab. inż. Wojciech Kapelański, Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju UTP
•    dr inż. Ryszard Maciołek, prof. WSG, Prorektor ds. Nauki i Współpracy WSG
W dalszej części spotkania głos zajęli goście specjalni konferencji. W imieniu Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu głos zabrał Marcin Centkowski, który wystąpił w roli przedstawiciela Porozumienia SPiN – Społeczeństwo i Nauka. Następnie prof. dr hab. Włodzisław Duch, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przedstawił referat „Jak rozwinąć potencjał człowieka?”.  Dr Maria Sobieszczyk zaprezentowała przybyłym gościom Bydgoski Festiwal Nauki, jego strukturę, zasady organizacji, budżet oraz strategię promocyjną.

Kolejnym punktem konferencji był podzielony na dwie części panel wystąpień pod tytułem „Poznajmy się”, podczas którego reprezentanci festiwali przedstawiali swoje prezentacje. Po serii prezentacji głos zabrała dr Maria Sobieszczyk, która podsumowała pierwszy dzień obrad. Wieczorem goście zwiedzali okolice Starego Rynku w Bydgoszczy
w towarzystwie przewodnika miejskiego. Zwiedzanie odbyło się dzięki Urzędowi Miasta, który pokrył koszty usługi przewodnika. Dzień zakończył się uroczystą kolacją w restauracji Przystań Bydgoszcz na Wyspie Młyńskiej.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się od referatu prof. dr hab. Magdaleny Fikus – Przewodniczącej Rady Upowszechniania Nauki PAN i inicjatorki najstarszego –Festiwalu Nauki w Warszawie.  Po tym wystąpieniu nastąpiły po sobie panele dyskusyjne:
•    Festiwale jako efektywna promocja nauki – panel dyskusyjny, moderator: dr Maria Sobieszczyk,
•    Finansowanie - jak zdobywać środki finansowe, współpraca z MNiSW, jednostkami samorządu terytorialnego, pozyskiwanie mecenasów,
•    Jak zbudować partnerstwo festiwali, moderator: dr Grażyna Szabelska
Każdy z podjętych tematów cieszył się żywą dyskusją, głosami z sali, uwagami i komentarzami. Uczestnicy konferencji stwierdzili, że potrzebny jest wspólny głos festiwali nauki, jak i przedstawienie stanowiska nowym władzom w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Organizatorzy spotkania podjęli się zadania przygotowania ankiety, która pozwoli na zebranie danych statystycznych wszystkich odbywających się w Polsce festiwali nauki. Dodatkowo podjęto decyzję o stworzeniu portalu internetowego służącego wzajemnej komunikacji, konsultacji i wymianie zdań. Wyraźnie została zaznaczona potrzeba cyklicznej organizacji tego typu spotkań, jak i szkoleń kierowanych do osób pracujących przy organizacji festiwali. Wstępne deklaracje o chęci zorganizowania kolejnego spotkania wyrazili przedstawiciele Lubelskiego Festiwalu Nauki oraz  Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Jednym z zadań jakie postawili sobie organizatorzy i goście to wnioskowanie do  Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich o podjęcie wspólnego działania na rzecz festiwali nauki, zaprotestowanie przeciwko marginalizowaniu tego typu przedsięwzięć i podjęcie kroków zmierzających do określenia przejrzystych zasad finansowania festiwali przez MNiSW.

Konferencja zakończyła się wręczeniem uczestnikom spotkania certyfikatów uczestnictwa oraz pamiątkowym zdjęciem.